Anbefalinger ved bruk av rensefisk

Vi i rensefiskgruppen tar fiskevelferd på alvor, vi har laget en liten veileder for “Før, Under, og Etter” mottak av rensefisk.

Denne listen inneholder anbefalinger for å sikre best mulige vilkår for rensefisken.

Før Mottak:

 1. Kvalitetskontroll hos Rensefiskgruppen.
 2. Vurdere lusenivåene i merd som skal ha rensefisk, ved for høye nivå anbefales behandling før rensefisken blir satt ut i merd for å forhindre behandling med rognkjeks i merd.
 3. At skjul er satt ut beiteskjul og hvileskjul samt skjul nede ved liftup/dødfiskoppsamler.
 4. At fôr er bestilt inn og at fôringssystem er operativt.
 5. Sjekke at maskestørrelsen er innenfor krav.
 6. Rene nøter.
 7. Lite strøm ved lokaliteten på leveringsdagen.
 8. Planlegge mottaket når det er sol ute.

Under mottak:

 1. Levere rensefisken ved rensefisk skjulene.
 2. Ha fôr tilgjengelig i strømper rundt skjulene.
 3. Ha finmasket håv tilgjengelig for å kunne fange opp svimere eller skadet rensefisk.
 4. Ha et bedøvelsesbad tilgjengelig for avlivning av svak/dårlig rensefisk.
 5. Utføre en mottakskontroll av mottatt rensefisk.

Etter mottak:

 1. Nøye oppfølging av rensefiskens adferd og justere skjul deretter.
 2. Justere fôring, anbefales ca 2% fôr i starten, etter 1 mnd gå ned til 1% pr dag.
 3. Jevnlig vask av skjul og nøter for å holde groe nede, her anbefales vask hver 7-14 dag ved varme sjøtemperaturer.
 4. Vurdere etterfylling av rensefisk.
 5. Loggføre avvik som kan ha forårsaket økt dødelighet hos rensefisken (høy strøm, høy temperatur, dårlig renhold, etc…)